Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

LillaRu.se , org.nr. 8202018787 är personuppgiftsansvarig för och behandlar de personuppgifter du lämnar vid beställning och registrering av konto i webbshopen. Det gäller t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. LillaRu.se kan även behandla information om dig som inhämtats från tredje part t.ex. kreditupplysningsföretag.

LillaRu.se använder dina personuppgifter i syfte att identifiera dig som kund och för att kunna uppfylla vårt avtal om levererans av beställda varor. För detta syfte kommer dina uppgifter lagras, sparas och bearbetas samt vid behov presenteras för betalningspartner och transportföretag som behöver informationen för att LillaRu.se  ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig som kund. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med faktura- eller avbetalningsköp i kreditupplysningssyfte.

LillaRu.se  kan även komma att använda uppgifterna för intern analys och statistik. Behandling av personuppgifter i detta syfte sker med stöd av en intresseavvägning där LillaRu.se  har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter, för analys, utveckling och detta intresse väger tyngre än den risk för den enskildes integritet som behandlingen innebär. Vid intern behandling i analys och statistiksyfte kommer uppgifterna att i största möjliga mån att anonymiseras.

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att LillaRu.se  ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring och säkerhet.

LillaRu.se  använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i sin verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. I dessa fall är IT-leverantören personuppgiftsbiträde åt LillaRu.se  och hanterar uppgifterna på LillaRu.se s uppdrag och enbart enligt dess instruktioner. De personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt och informationen krypteras utifrån de krav som följer av gällande dataskyddslagstiftning. LillaRu.se  ställer även krav på att dess IT-leverantörer och leverantörer av betallösningar använder kryptering och verkar för att all betalinformation hanteras på ett säkert sätt.

Du har rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter som LillaRu.se  behandlar om dig. Du har vidare rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att dina personuppgifter ska raderas, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter samt rätt till överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till LillaRu.se . Begäran om registerutdrag ska ske skriftligen och vara undertecknat i original. Brevet sänds till den postadress som anges ovan i denna personuppgiftspolicy.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.

Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden.

Cookiepolicy

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande på webbsidor som använder samma cookies. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Denna typ av cookie har ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och saknar utgångsdatum. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. På webbplatsen använder vi [ange vilken typ eller båda typer av cookies som används].

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Gå till din webbläsares